Quyết định 39 của Thủ Tướng về cơ chế phát triển điện gió
Báo cáo ngành

Quyết định 39 của Thủ Tướng về cơ chế phát triển điện gió

pdf
Thời gian
10/09/2018
Kích thước:
0.06 MB
Thông tư 02 của BCT về hợp đồng mua bán điện gió
Báo cáo ngành

Thông tư 02 của BCT về hợp đồng mua bán điện gió

pdf
Thời gian
15/01/2019
Kích thước:
0.63 MB
Công văn 1931 của bộ công thương về bổ sung các dự án điện gió vào quy hoạch điện 7
Báo cáo ngành

Công văn 1931 của bộ công thương về bổ sung các dự án điện gió vào quy hoạch điện 7

pdf
Thời gian
19/03/2020
Kích thước:
0.92 MB
PTT gửi BCT về danh mục dự án điện gió bổ sung vào PDP7
Báo cáo ngành

PTT gửi BCT về danh mục dự án điện gió bổ sung vào PDP7

pdf
Thời gian
25/06/2020
Kích thước:
4.86 MB
Khuyến Nghị Chính Sách Phát Triển Điện Gió Ngoài Khơi Việt Nam-Tháng 04/2020
Báo cáo ngành

Khuyến Nghị Chính Sách Phát Triển Điện Gió Ngoài Khơi Việt Nam-Tháng 04/2020

pdf
Bản khuyến nghị chính sách này là sản phẩm nghiên cứu thuộc quyền sở hữu của Tổ chức Sáng kiến về chuyển dịch
Kích thước:
0.76 MB
Quyết định 39 của Thủ Tướng về cơ chế phát triển điện gió
Báo cáo ngành

Quyết định 39 của Thủ Tướng về cơ chế phát triển điện gió

pdf
Thời gian
10/09/2018
Kích thước:
0.06 MB
Thông tư 02 của BCT về hợp đồng mua bán điện gió
Báo cáo ngành

Thông tư 02 của BCT về hợp đồng mua bán điện gió

pdf
Thời gian
15/01/2019
Kích thước:
0.63 MB
Công văn 1931 của bộ công thương về bổ sung các dự án điện gió vào quy hoạch điện 7
Báo cáo ngành

Công văn 1931 của bộ công thương về bổ sung các dự án điện gió vào quy hoạch điện 7

pdf
Thời gian
19/03/2020
Kích thước:
0.92 MB
PTT gửi BCT về danh mục dự án điện gió bổ sung vào PDP7
Báo cáo ngành

PTT gửi BCT về danh mục dự án điện gió bổ sung vào PDP7

pdf
Thời gian
25/06/2020
Kích thước:
4.86 MB
Khuyến Nghị Chính Sách Phát Triển Điện Gió Ngoài Khơi Việt Nam-Tháng 04/2020
Báo cáo ngành

Khuyến Nghị Chính Sách Phát Triển Điện Gió Ngoài Khơi Việt Nam-Tháng 04/2020

pdf
Bản khuyến nghị chính sách này là sản phẩm nghiên cứu thuộc quyền sở hữu của Tổ chức Sáng kiến về chuyển dịch
Kích thước:
0.76 MB